Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Fundumij B.V.

 

Tot stand gekomen op 1 maart 2015.

Laatst gewijzigd op 22 oktober 2018.

Algemene Voorwaarden Fundumij B.V., gevestigd aan carneool 124, 3316 KC , te Dordrecht, ingeschreven bij de KvK onder nummer 62129996.

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                  De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Fundumij B.V.:                                    Fundumij B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 62129996.

Dienst:                                                Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Fundumij B.V. voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium:                                      De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht:                                           De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:                                  Elke overeenkomst gesloten tussen Fundumij B.V. en de wederpartij.

Product:                                             Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Fundumij B.V.

Wederpartij:                                       Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het                                                                        verrichten van de dienst.

Service:                                               Werkzaamheden die gericht zijn op onderzoek en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwachts opgenomen gebrek of                                                                              tekortkoming. Hieronder valt in ieder geval een storing, verstopping of lekkage.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Fundumij B.V. en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Fundumij B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Fundumij B.V. en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Fundumij B.V. zijn overeengekomen.
 6. Indien Fundumij B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fundumij B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle offertes van Fundumij B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. Offertes omschrijven en omvatten tenminste:
 • de te verrichten werkzaamheden en de te gebruiken materialen ten behoeve van de werkzaamheden;
 • het tijdstip dan wel de periode waarin met het werk kan worden begonnen;
 • de duur van het werk;
 • de prijsvormingsmethode die gehanteerd zal worden;
 • de betalingswijze;
 • de noodzakelijke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen of berekeningen.
 1. Fundumij B.V. kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Fundumij B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fundumij B.V. anders aangeeft.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fundumij B.V. niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Fundumij B.V.
 2. Aanvaarding van het aanbod en/of offerte kan schriftelijk of elektronisch geschieden.
 3. Indien de Wederpartij een aanbieding en/of offerte heeft aanvaard, ontvangt de Wederpartij een opdrachtbevestiging van Fundumij B.V.

Artikel 5 Duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Fundumij B.V. de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Fundumij B.V. zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Fundumij B.V. de Wederpartij hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Fundumij B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Fundumij B.V. proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Fundumij B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Fundumij B.V. kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Fundumij B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7 Verplichtingen Fundumij B.V.

 1. Fundumij B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De werkzaamheden van Fundumij B.V. zullen worden uitgevoerd op werkdagen en binnen de gebruikelijke werktijden van Fundumij B.V., tenzij anders overeengekomen.
 3. Fundumij B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien de werkzaamheden uitstrekken tot het verlenen van service, is de Fundumij B.V. verplicht zich in te spannen om de oorzaak van een gebrek op te sporen en deze vervolgens te verhelpen.
 5. Fundumij B.V. is verplicht de Wederpartij te wijzen op onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de Wederpartij verlangde werkwijzen en constructies, gebreken in zaken waaraan het werk wordt verricht, gebreken aan de materialen waarmee het werk wordt verricht of onjuistheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens.
 6. Fundumij B.V. is verplicht voor en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de Wederpartij op te hoogte te stellen van:
 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • Onjuistheden in de door de Wederpartij verlangde werkwijzen en constructies;
 • Gebreken en tekortkomingen aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • Gebreken of tekortkomingen aan materialen of hulpmiddelen die door de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld;
 1. Fundumij B.V. vrijwaart de Wederpartij tegen aanspraken van derden of de door de Fundumij B.V. ingeschakelde derden indien de desbetreffende derde in het kader van de Opdracht schade heeft geleden en indien dit te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Fundumij B.V..

Artikel 8 Verplichtingen Wederpartij

 1. De Wederpartij stelt Fundumij B.V. in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Fundumij B.V.
 3. De Wederpartij zorgt ervoor dat Fundumij B.V. tijdig kan beschikken over nodige goedkeuringen. Tevens zorgt de Wederpartij ervoor dat er opslag mogelijk ter beschikking staat ten behoeve van de werkzaamheden.
 4. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Fundumij B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 5. De Wederpartij is verantwoordelijk en verplicht ten minste één werkdag voor de werkzaamheden en tijdens de werkzaamheden er zorg voor te dragen dat de werkplaats vrij is van constructiewerkzaamheden en van obstakels.
 6. Indien het noodzakelijk is dat voor de werkzaamheden door derden moeten worden verricht, draagt de Wederpartij er zorgt voor dat alle noodzakelijke werkzaamheden ten minste één werkdag voor de werkzaamheden gerealiseerd zijn.
 7. Indien Fundumij B.V. de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Fundumij B.V. niet heeft kunnen verrichten, dan is Fundumij B.V. niet verantwoordelijk voor de daaruit voorvloeiende schade. In dit geval dient de Wederpartij zijn de kosten voor een nieuwe werkzaamheden, waaronder de voorrijkosten en de gemaakt uren, voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9         Levering materialen

 1. Levering van de materialen vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. De Wederpartij is verplicht de ingekochte materialen af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 3. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de materialen weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Fundumij B.V. de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 10       Oplevering werk

 1. Het werk is opgeleverd indien de Wederpartij aan Fundumij B.V. heeft bevestigd het werk voltooid is.
 2. Het werk wordt in ieder geval als opgeleverd beschouwd indien:
 • wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de Wederpartij de mededeling van Fundumij B.V. heeft ontvangen dat het werk voltooid was en de Wederpartij na heeft gelaten hier een bevestiging op te geven;
 • wanneer de Wederpartij het werk in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, het gedeelte van het werk dan in gebruik wordt genomen als voltooid wordt beschouwd.

Artikel 11 Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

 1. De Wederpartij kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
 2. Partijen leggen gezamenlijk de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat vast.
 3. De Wederpartij zal de installateur de hem toekomende aanneemsom vergoeden, evenals gemaakt te kosten door Fundumij B.V. om maatregelen te treffen ter voorkoming van beperking van schade door vroegtijdige beëindiging van het werk.
 4. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de Wederpartij aan Fundumij B.V. de reeds ingekochte materiaalkosten en de werkelijk bestede uren.

Artikel 12 Prijzen en tarieven

 1. De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Fundumij B.V.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Fundumij V.tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
 5. Indien het werk moet worden stilgelegd vanwege onvoorziene omstandigheden of klachten, worden de kosten desalniettemin doorberekend aan de Wederpartij.

Artikel 13  Meerwerk en minderwerk

 1. Fundumij B.V. brengt voor meerwerk de door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Alvorens Fundumij B.V. over gaat tot meerwerk, zal de Wederpartij van te voren op de hoogte worden gesteld.
 2. Van alle bijkomende kosten zal Fundumij B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 14 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

 1. Indien Fundumij B.V.bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Fundumij B.V.gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Fundumij B.V.het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  – de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Fundumij B.V.rustende verplichting ingevolge de wet;
  – de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  – Fundumij B.V.alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  – bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. Fundumij B.V.zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Fundumij B.V.zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 15 Levering

 1. Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 2. Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
 3. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
 4. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Fundumij B.V.de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.
 5. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 6. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 16 Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen

 1. De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door Fundumij B.V. opgegeven termijn.
 2. Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Fundumij B.V. gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Fundumij B.V. heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Fundumij B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Fundumij B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Fundumij B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Fundumij B.V. binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 17 Risico-overgang

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Fundumij B.V..
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.
 3. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Fundumij B.V..
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 18 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Fundumij B.V. aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een factuur.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Fundumij B.V.aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. Fundumij B.V.en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Fundumij B.V.en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Fundumij B.V.onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19 Incassokosten

 1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
 2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Fundumij B.V., voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Fundumij B.V., voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Fundumij B.V. pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Fundumij B.V. de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.
 5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Fundumij B.V.in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Fundumij B.V.totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 21 Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Fundumij B.V. het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Fundumij B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is Fundumij B.V. bevoegd de nakoming van haar verplichtingen en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst Fundumij B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
 1. Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Fundumij B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 2. Indien de ontbinding dan wel de opschorting is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Fundumij B.V. geleden schade.

Artikel 22 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Fundumij B.V.of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fundumij B.V.geen invloed kan uitoefenen en waardoor Fundumij B.V.niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, het kapot gaan van de machine evenals eventuele storingen aan de machine of het niet naar behoren functioneren van de machine, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Fundumij B.V.in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. Fundumij B.V.heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Fundumij B.V.zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Fundumij B.V.als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Fundumij B.V.zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Fundumij B.V.ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fundumij B.V.gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 23 Onvoorziene omstandigheden

 1. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen ten tijde van de werkzaamheden, dient Fundumij B.V. de Wederpartij hiervan op de hoogte te stellen.
 2. Indien Fundumij B.V. de Wederpartij niet op de hoogte te stellen dient hij per direct de werkzaamheden te staken.
 3. Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.
 4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

Artikel 24 Garanties

 1. Fundumij B.V. garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Fundumij B.V. garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 2. Fundumij B.V. garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. De garantie die Fundumij B.V. biedt, bestaat uit een tien jaar (afbouwende) garantie, zoals hieronder vermeld. De garantietermijn neemt aanvang na voltooiing van de werkzaamheden.
  – 1e jaar 100% van de aanneemsom
  – 2e jaar 90% van de aanneemsom

– 3e jaar 80% van de aanneemsom

– 4e jaar 70% van de aanneemsom

– 5e jaar 60% van de aanneemsom

– 6e jaar 50% van de aanneemsom

– 7e jaar 40% van de aanneemsom

– 8e jaar 30% van de aanneemsom

– 9e jaar 20% van de aanneemsom

– 10e jaar 10% van de aanneemsom

– na het 10e jaar 0% van de aanneemsom

 1. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt enkel voor diensten van Fundumij B.V. die in Nederland worden uitgevoerd.
 2. Fundumij B.V. gaat bij het uitvoeren van de werkzaamheden uit van de op dat moment aan haar ter beschikking gestelde informatie. Eventuele schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door de onjuistheid van deze informatie valt volledig voor rekening en risico van de Wederpartij en wordt niet gedekt door de garantie.
 3. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden gaat Fundumij B.V. uit van de staat van het gebouwde bij aanvang van de Overeenkomst. Indien de Opdrachtgever naderhand wijzigingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, wijzigingen van constructieve aard, extra gewichtsbelastingen of overige wijzigingen aan het gebouwde waarvan de Opdrachtgever weet dan wel redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van invloed zijn op de door Fundumij B.V. geleverde constructie, vervalt de bovengenoemde garantie. Eventuele schade die ontstaat door voorgenoemde wijzigingen valt dan ook volledig voor rekening en risico van de Oprachtgever. Het voorgaande geldt niet indien de Opdrachtgever Fundumij B.V. voor aanvang van de Overeenkomst schriftelijk op de hoogte stelt van de voorgenomen wijzigingen zodat Fundumij B.V. rekening kan houden met de voorgenomen wijzigingen die de Opdrachtgever nog wenst te laten uitvoeren.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht, waaronder wijzigingen als vermeld in lid 6 van dit artikel. Evenmin staat Fundumij B.V. in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 5. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Fundumij B.V. geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. calamiteiten zoals weersomstandigheden waaronder aardbevingen, noodweer, overstromingen enz.

Artikel 25 Onderzoek en reclame

 1. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 14 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Fundumij B.V. gemeld te worden.
 3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 14 dagen na ontdekking ervan aan Fundumij B.V. gemeld te worden.
 4. Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Fundumij B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 26 Aansprakelijkheid

 1. Fundumij B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Fundumij B.V..Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
 • materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 1. Fundumij B.V.is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Fundumij B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele scheurvorming, klachten van omwonenden als gevolg van heiwerk.
 3. Fundumij B.V.is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Fundumij B.V.is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fundumij B.V.kenbaar behoorde te zijn.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fundumij B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. Fundumij B.V. is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 6. Indien Fundumij B.V.aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fundumij B.V.beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal  het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Fundumij B.V.aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Fundumij B.V.overeenkomstig de verzekering draagt.
 7. De Wederpartij dient de schade waarvoor Fundumij B.V.aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Fundumij B.V.te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Fundumij B.V.vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 27 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Fundumij B.V.voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien Fundumij B.V.door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Fundumij B.V.zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fundumij B.V.en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 28 Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Fundumij B.V.en de door Fundumij B.V.(eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Fundumij B.V.ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 29 Intellectuele eigendom

 1. Fundumij B.V.behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Fundumij B.V.behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 30 Geheimhouding

 1. Zowel Fundumij B.V.als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 31 Privacy

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Fundumij B.V. verstrekt, zal Fundumij B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. Fundumij B.V. handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Fundumij B.V. zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 3. De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 4. Bij het bezoeken van de website kan Fundumij B.V. informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 5. De informatie die Fundumij B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 6. Fundumij B.V. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 7. Het is Fundumij B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 8. Fundumij B.V. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
 9. Fundumij B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 10. De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 11. De Wederpartij gaat akkoord dat Fundumij B.V. de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Artikel 32 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Fundumij B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Fundumij B.V. zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 33 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fundumij B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 34 Vindplaats

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer